Your browser does not support JavaScript!
發展重點

(一)教學方面
 
                以訓練學生熟悉財經理論,並以之應用於實務使具備財經分析能力與決策能力
       
        之經建人才為目標,同時訓練學生研究方法,以備繼續深造之需。

(二)研究方面

                除了訓練學生具備學術研究能力外,配合國家經濟建設之需要,聘請學者專家
       
        ,對諸多財經問題做個案指導,以增強學生之分析及決策。

(三)學生就業方面

                依據學生專業領域,輔導學生參加各公民營機構之就業考試,以期學生畢業後
       
        能轉入國家經建行列貢獻所學,而實現本所設立之目標。