Your browser does not support JavaScript!
第十期
   TAMSUI OXFORD JOURNAL OF  

           ECONOMICS AND BUSINESS  

                

            第十期                                               2004年06  

image  

     1.信用卡持卡人之人口統計特性與其信用卡消費行為:

       功能偏好及風險認知建構之市場區隔研究  

    

     傅澤偉   陳勳慧   林曼莉

 

        2.信用卡審核評分表之建構  

    

     李沃牆   陳義先

 

    3.台灣地區銀行合併之因素與績效  

    

     林卓民   鄭婉秀   劉和昌 

 

    4.組織正義與知識分享關係之研究-以台灣高科技產業研發部門為例  

    

     莊忠柱   陳進江